Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διαδικασία για τις άδειες κατοχής πυροβόλων όπλων και οπλοφορίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης, που αφορούσε στην απαλλαγή των κατόχων αδειών κατοχής πυροβόλων όπλων και οπλοφορίας από δυσμενείς συνέπειες, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή αιτημάτων ανανέωσης ή θεώρησης των αδειών τους, που εφαρμόστηκε προσωρινά από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, λόγω των μέτρων καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας προς αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, ανακοινώνεται ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος εφαρμογής των διευκολύνσεων αυτών, καθόσον δεν υφίστανται περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών.

Ως εκ τούτου, ισχύουν κανονικά οι προθεσμίες που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με:

  • την υποχρέωση υποβολής αιτημάτων ανανέωσης των κατεχόμενων αδειών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη τους,
  • την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απορριπτικής απόφασης και
  • την προσκόμιση των αδειών για τις απαιτούμενες θεωρήσεις,

Αναφορικά με τις σκοπευτικές άδειες, γνωρίζεται ότι, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση (υπ’ αριθ. 3009/2/175-ιε΄ -ΦΕΚ Β΄ 5661/2021- υπουργική απόφαση), τόσο αυτές που λήγουν την 31/12/2021, κατόπιν της προηγούμενης παράτασης που είχε δοθεί με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, όσο και αυτές που λήγουν από την 01/01/2022 μέχρι και την 29/06/2022, θα παραταθούν, αμφότερες, έως την 30/06/2022, με σχετική πράξη επί του σώματός τους και μόνο εφόσον ο κάτοχος της άδειας:

  • προσκομίσει τα δύο (2) ιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία (περί ψυχικής υγείας και για την εν γένει σωματική του ικανότητα) και
  • εξακριβωθεί από την αρμόδια, για την πράξη της παράτασης, Αστυνομική Υπηρεσία, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993.

Επισημαίνεται ότι, και για τις παραταθείσες με την ως άνω διαδικασία άδειες, ισχύει κανονικά η υποχρέωση υποβολής των αιτημάτων ανανέωσής τους, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη τους και εν προκειμένω έως και την 30/03/2022.

Σε κάθε περίπτωση και προς άρση τυχόν αμφιβολιών για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους.